petrokimya

Incoloy และ Inconel อุณหภูมิสูงโลหะผสมที่ทนการกัดกร่อนจะใช้สำหรับการ;

  • เรือ
  • เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
  • ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน
  • ท่อไพโรไลซิ
  • ผมเปีย
  • ส่วนหัว
  • ท่อการถ่ายโอน

ในอุตสาหกรรมกระบวนการนี้อย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ที่คาดการณ์ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ของโลหะผสมเหล่านี้เป็นประโยชน์ที่สำคัญในการออกแบบโรงงานและผู้ประกอบการ

กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณจากตัวเลือกดังต่อไปนี้

WhatsApp Online Chat !